26. 09. 1888 - 04. 01. 1965 · Thomas Stearns Eliot