04. 02. 1688 - 12. 02. 1763 · Pierre Carlet de Marivaux