22. 08. 1928 - 05. 12. 2007 - Karlheinz Stockhausen