10. 01. 1883 - 23. 02. 1945 · Alexei Nikolajewitsch Tolstoi